ADRG F37 Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 184 Pkt. od. IMC Komplexbehandlung > 196 / 360 Pkt.

MDC: 05

DRGs dieser ADRG
Code Begleittext
F37A Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 184 Pkt. od. IMC Komplexbehandlung > 196 / 360 Pkt., mit komplexer OR Prozedur
F37B Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 184 Pkt. od. IMC Komplexbehandlung > 196 / 360 Pkt.